DOSTAWA GRATIS!

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego SERUM znajdującego się pod adresem internetowym www.serumstudios.eu oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep. Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem sklepu internetowego SERUM (www.serumstudios.eu) jest firma SERUM ADRIAN KWIATEK, OKÓLNA 21/4, 64-92O PIŁA, NIP 764 264 1193, REGON 369023423, adres poczty elektronicznej contact@serumstudios.eu wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z SERUM umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.serumstudios.eu (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorstwem bez fizycznej obecności stron umowy.

 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej: „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 5. Klienci rejestrujący się w Sklepie oraz dokonujący tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez SERUM na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. SERUM zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia SERUM co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sklepowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Sklep udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są prawdziwe, natomiast Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia są przyjmowane na stronie http://www.serumstudios.eu
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, rozmiarów oraz ilości podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i potwierdzenia jego realizacji, i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w Sklepie.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), wyboru metody dostawy oraz sposobu płatności.
 7. W czasie wyboru metody dostawy Klient zostanie poinformowany o kosztach przesyłki lub że zamówienie zostało objęte darmową dostawą.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „KUP”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Zasad i Warunków korzystania ze Sklepu oraz ich akceptacja. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.” Dopuszczalne metody płatności mogą ulegać zmianie i będą każdorazowo wyświetlane Klientowi na ścieżce zakupu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zamówienia. Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia, co uważa się za moment zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, które będą zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  1. a) podania przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację zamówienia;
  2. b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
  3. c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sklep, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę, a także intencjonalne wprowadzanie Sklepu w błąd.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z paragrafem II ust. 12 Regulaminu.
 14. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 15. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur oraz faktur korygujących przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022.931 tj. ze zm.). Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura zostanie dołączona do przesyłki zawierającej produkty lub w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną przez kontakt z Obsługą Klienta.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przez Klienta będącego zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (zwany dalej: „kodeks cywilny” konsumentem (zwanym dalej: „Konsumentem”) i otrzymania zwróconego towaru przez Sklep oraz w przypadku uznania reklamacji, Sklep wyślę do Klienta na adres mailowy fakturę korygującą.
 17. Sklep może umożliwiać Klientom korzystanie z kodów rabatowych. Kody rabatowe mogą mieć ograniczenia czasowe oraz ilościowe, mogą być adresowane indywidualnie lub do ogółu Klientów, jak również mogą obejmować jedynie poszczególne produkty dostępne w Sklepie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z kodów określają regulaminy lub stosowne instrukcje dostarczone Klientowi wraz z kodem promocyjnym.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie Sklep nie dostarczy Klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od Klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez Klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji Klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za zrealizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.
 6. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sklep zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sklep.

IV. PRZEDSRZEDAŻ

 1. Sklep przewiduje wprowadzanie specjalnych ofert zakupu w formie Przedsprzedaży, w ramach której Klient ma możliwość wcześniejszego złożenia zamówienia towaru, jeszcze przed jego oficjalną premierą za cenę niższą niż cena regularna za towar.
 2. Przedsprzedażą objęte są towary oznaczone na stronie internetowej Sklepu pod hasłem 'PREORDER'.
 3. Zamówienia składane przez Klientów w ramach przedsprzedaży realizowane są według kolejności ich składania.
 4. Liczba Produktów w Przedsprzedaży jest ograniczona. Przedsprzedaż towaru obowiązuje do wyczerpania Produktów w Przedsprzedaży lub do zakończenia Przedsprzedaży w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów w ramach przedsprzedaży w przypadku wyczerpania się limitu danego towaru.
 5. Klient ma możliwość anulowania Zamówienia do momentu przygotowania towaru do wysyłki. Nie ma możliwości ponownego przywrócenia do realizacji anulowanego uprzednio zamówienia.
 6. W przypadku anulowania Zamówienia przez Sklep lub Klienta, Klient otrzymuje zwrot środków za zakupiony Towar w terminie 14 dni od dnia zmiany statusu Zamówienia na 'zamówienie anulowano'. Zwrot środków dokonywany jest w formie płatności, z jakiej Klient skorzystał podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie realizowane w ramach przedsprzedaży zostanie zrealizowane w terminie od 2 do 6 tygodni od momentu zakończenia przedsprzedaży danego towaru. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w opisie Towaru objętego przedsprzedażą a także w wiadomości e – mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. O zmianie terminu dostawy Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e - mail.
 9. Do Zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży w zakresie nieuregulowanym niniejszym rozdziałem zastosowanie znajdują pozostałe postanowienia Regulaminu Sklepu

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej
  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej przesłanej na adres: SERUM, ul. Wielka 23/11, 61-775 Poznań, bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres contact@serumstudios.eu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza zwrotu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: SERUM, ul. Wielka 23/11, 61-775 Poznań. Sklep zwraca dokonane przez Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
 7. Zwracane produkty powinny być kompletne, pozbawione śladów używania i uszkodzeń, a ponadto w miarę możliwości należy do nich dołączyć otrzymane opakowanie oraz fakturę.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VI. REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem (i przedsiębiorcy na prawach konsumenta) za zgodność towaru z umową na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient będący konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową; brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; lub brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z wymiany lub naprawy.
 5. Powyższe uprawnienia odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu. Nie jest konieczne przedstawianie dowodu zakupu, ale jeśli Klient go posiada to prosimy o jego dołączenie.
 6. Sklep w przypadku towaru wykończonego nadrukiem z kryształków/blaszek/półpereł zastrzega sobie prawo do przyjęcia reklamacji tylko i wyłącznie, jeśli towar traktowany był ze szczególną ostrożnością:

  • był prany ręcznie.
  • nie był wirowany w pralce.
  • nie był suszony w suszarce bębnowej.
 7. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową.
 8. Reklamacje można zgłaszać poprzez zwrot produktu wraz z formularzem zwrotu na adres: SERUM, ul. Wielka 23/11, 61-775 Poznań. Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.
 9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji uiszczona przez Klienta kwota zostanie zwrócona w całości wraz z kosztami dostawy produktu do Klienta oraz zwrotnego dostarczenia wadliwego produktu do Sklepu, które poniósł Klient. Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni przy użyciu tego samego sposobu płatności, który Klient wybrał przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i o ile jest to możliwe technicznie po stronie Sklepu.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji z tytułu rękojmi, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.

VIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu zawiera postanowienia szczególne mające zastosowanie wyłącznie do umowy sprzedaży, której stroną jest Klient niebędący Konsumentem.
 2. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, Sklepowi jako sprzedawcy przysługuje jednostronne prawo do odstąpienia od tej umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączone zostają wszelkie roszczenia Klienta nie będącego Konsumentem w stosunku do Sprzedawcy z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. Do umów sprzedaży wskazanych w ust. 1 powyżej nie ma zastosowania ustawa konsumencka. Ponadto, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, wobec Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sklepu za produkt z tytułu rękojmi.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów nie będących Konsumentami mogą zostać zmienione w każdym czasie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Ewentualne spory związane z umową sprzedaży oraz wynikającymi z niej stosunkami prawnymi pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostaną poddane rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SERUM.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy konsumenckiej oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom szersze uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. SERUM zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  • a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
  • c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
  • d) w związku ze zmianą, ograniczeniem lub rozszerzeniem profilu działalności gospodarczej SERUM,
  • e) w związku ze zmianami organizacyjnymi po stronie SERUM.
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu zamówień adresy poczty elektronicznej) oraz poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie Sklepu, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą z SERUM dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta.
 8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 9. Informujemy, że wszelkie uwagi i sugestie Klientów są zawsze mile widziane i pożądane z punktu widzenia polityki SERUM, której głównym założeniem jest działanie w interesie Klientów Sklepu. W celu przesłania uwag i sugestii lub gdy Klient uważa, że jego prawa zostały naruszone prosimy o wysyłanie informacji na adres mailowy: contact@serumstudios.eu.
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Create your first navigation menu here
Twój koszyk
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Zacznij pisać, aby zobaczyć posty, których szukasz.