DOSTAWA GRATIS!

Przetwarzanie danych osobowych

SERUM zbiera i przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Do prowadzenia strony internetowej SERUM, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą dokonywać zakupów w sklepie internetowym SERUM (dalej jako: „Serwis”), stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przysługuje Wam prawo każdorazowo zwrócić się do nas o uzyskanie:

1. informacji: o tym, czy Wasze dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Waszych danych;

 • 2. dostępu do Waszych danych;
 • 3. sprostowania Waszych danych;
 • 4. bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);
 • 5. ograniczenia przetwarzania Waszych danych;
 • 6. przenoszenia Waszych danych;
 • 7. sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 • 8. niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SERUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (numer kodu pocztowego 64-920) przy ul. Okólnej 21/4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7642641193, REGON:
369023423, adres email: contact@serumstudios.eu, zwana dalej „SERUM” lub „Administrator”. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych osobowych Użytkowników, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług strony serwisu misbhv.com. Dane osobowe Użytkowników nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 

Cele przetwarzania

SERUM przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu realizacji zamówienia złożonego w Serwisie, którego właścicielem jest Administrator oraz ewentualnego kontaktu dotyczącego złożonego lub rozpoczętego procesu zamówienia, zarejestrowania konta Użytkownika i realizacji umowy sprzedaży (zakupu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu wypełnienia obowiązków prawno - skarbowych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, np. w celu dochodzenia roszczeń i obrony w sporach prawnych oraz postępowaniach sądowych oraz w celu marketingu bezpośredniego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do utworzenia konta Użytkownika i realizacji zakupu.

Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujący sposób:

 

„Newsletter”

Newsletter jest dostępny jedynie dla osób powyżej 16 roku życia. Użytkownik zamawiając usługę oświadcza, że ma więcej niż 16 lat i może samodzielnie wyrazić taką zgodę. Pozyskane dane będą przetwarzane w celu dystrybucji informacji o produktach i akcjach promocyjnych Administratora tj. w celach marketingowych (marketing bezpośredni, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, tj. na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do subskrypcji newslettera. 


„Formularz kontaktowy”

Dane osobowe pozyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane do realizacji przesłanego zapytania i ewentualnego dalszego kontaktu, zgodnie z udzieloną zgodą, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji/ odpowiedzi na przesłane zgłoszenie/pytanie.

 

„Kontrahenci”

Dane osobowe wykorzystywane będą w celu prawidłowej realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub w zakresie realizacji obowiązków prawno - skarbowych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji umów i zachowania prawidłowej komunikacji stron, w przypadku danych osobowych osób wskazanych w zawieranych umowach, które nie są stronami tych umów. Podanie danych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing bezpośredni produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w tym zakresie przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; wniesienie sprzeciwu skutkuje tym, że nie będziesz otrzymywać materiałów marketingowych o produktach i usługach własnych Administratora. 

W związku z toczącymi się postepowaniami sądowymi, egzekucyjnymi etc., których stroną jest Administrator, dane osobowe pozostałych uczestników w/w postepowań przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki uznać należy dochodzenie praw lub obronę przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Używamy Google Analytics i jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celach analitycznych.

 

Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe mogą być przekazywane w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Użytkownika, takim podmiotom jak np.: operatorzy pocztowi i firmy kurierskie w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 i art. 29 RODO.

Ponadto, przekazujemy dane osobowe odbiorcom w państwach trzecich (tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) tj. The Rocket Science Group LLC oraz Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w relacji z którymi skorzystaliśmy ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Waszych danych.

 

Okres Przechowywania Danych

Okres przechowywania danych osobowych może różnic się w zależności od rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.

Przetwarzanie danych odbywa się albo przez (i) okres określony w przepisach prawa; (ii) albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.

 

„Newsletter”

Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z otrzymywania newslettera, wydłużony o czas realizacji złożonego żądania w powyższym zakresie, max. do 30 dni.

 

„Formularz kontaktowy”

Dane będą przetwarzane do czasu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zakończenia kontaktu. 

 

„Marketing”

W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Twoje uprawnienia

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów; 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) - prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora jego danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem: contact@serumstudios.eu lub listownie na adres: SERUM, Wielka 23/11, 61-775 Poznań.

 

Profilowanie

W celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, Administrator może stosować profilowanie. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji. Dane podlegające profilowaniu to m.in. płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia, które służą do selekcji przesyłanych informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb. Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe.

 

Polityka Cookies

 1. Strona Serwisu (sklepu internetowego SERUM) używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies zapewniają prawidłowe działanie Serwisu oraz wspierają korzystanie z jego funkcjonalności. Niektóre cookies zapisują dane statystyczne oraz pomagają w dostarczaniu użytkownikom spersonalizowanych treści, a także są używane m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. 
 2. W zależności od czasu przechowywania plików, możemy wyróżnić następujące pliki cookies:
  1. a. tymczasowe (sesyjne) - pliki które usuwane są automatycznie po zakończeniu korzystania z Serwisu;
  2. b. stałe - pliki zapisywane w pamięci Twojego urządzenia na dłużej, które umożliwiają nam m.in. zapamiętanie preferowanych ustawień, co ułatwia korzystanie z Serwisu.
 3. W zależności od właściciela plików, możemy wyróżnić następujące pliki cookies:
  1. a. własne - pliki umieszczane na urządzeniu użytkownika bezpośrednio przez ich wydawcę tj. właściciela Serwisu;
  2. b. stron trzecich - pliki wysyłane za pośrednictwem Serwisu przez inne podmioty.
 4. W zależności od celu stosowania plików cookies, możemy wyróżnić następujące pliki cookies:
  1. a. niezbędne pliki cookies - pliki zapewniające prawidłową obsługę Serwisu oraz uproszczenie procesu zakupowego (utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, zapamiętanie zawartości koszyka). Tego typu plików cookie nie można dezaktywować, ponieważ ograniczyłoby to funkcjonalność strony internetowej. Dane te nie przechowują żadnych danych osobowych, gdyż ich funkcja ogranicza się do określenia ustawień ochrony danych, logowania lub wypełniania formularzy;
  2. b. funkcjonalne pliki cookies - pliki umożliwiające korzystanie ze wszystkich usług dostępnych na Stronie internetowej, w tym dostarczanych przez strony trzecie, a także pliki służące do celów analitycznych i optymalizacyjnych. Tego typu pliki przechowują informacje o popularności poszczególnych podstron, sposobie korzystania z witryny przez użytkownika, co umożliwia m.in. dostosowanie nawigacji Serwisu do potrzeb użytkownika. Pliki te umożliwiają tworzenie statystyk oraz analiz skuteczności prowadzonych działań marketingowych. Funkcjonalne pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika;
  3. c. marketingowe pliki cookies - pliki które umożliwiają dostosowanie treści marketingowych wyświetlanych przez nas bądź naszych partnerów do potrzeb użytkownika, a także integrację Serwisu z usługami zewnętrznymi. Pliki tego typu nie przechowują bezpośrednio informacji o danych osobowych użytkownika, a służą jedynie do identyfikacji przeglądarki.
 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. a. prawidłowej obsługi Serwisu i uproszczenia procesu zakupowego;
  2. b. działań reklamowych oraz marketingowych, 
  3. c. tworzenia statystyk oglądalności witryny oraz zbierania informacji o sposobie korzystania ze Serwisu w celu ulepszenia jego struktury i zawartości, a także analizowania skuteczności prowadzonych działań reklamowych i marketingowych;
  4. d. integracji strony Serwisu z usługami zewnętrznymi.
 6. Możesz odpowiednio dostosować ustawienia plików cookie, wybierając „Ustawienia” w oknie, które wyświetla się w witrynie zawsze w przypadku pierwszej wizyty użytkownika na stronie bądź dezaktywacji plików cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 7. W każdym czasie istnieje możliwość zablokowania korzystania z plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując stosowne ustawienia dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są zwyczajowo dostępne w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Konfiguracja ustawień jest specyficzna dla każdej przeglądarki, dlatego w przypadku korzystania z wielu urządzeń bądź przeglądarek, może okazać się, że konieczna będzie modyfikacja ustawień na każdym urządzeniu lub w każdej przeglądarce. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może jednak uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 8. Pliki cookies co do zasady nie zawierają danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika urządzenia, jednak w określonych przypadkach, gdy zostaną powiązane z innymi danymi użytkownika, które jednoznacznie identyfikują go jako osobę, mogą uzyskać status danych osobowych. Serwis nie dysponuje środkami ani danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnej osoby na podstawie plików cookies wykorzystywanych w ramach ww. narzędzi, jednak po przekazaniu ich do podmiotów oferujących te narzędzia mogą one zostać połączone z innymi danymi znajdującymi się u dostawców tych narzędzi, uzyskując w wyniku tego charakter danych osobowych. Administratorem danych osobowych będą w takich wypadkach dostawcy poszczególnych narzędzi.

 

Informacja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Analizujemy Twoje dane osobowe jedynie na podstawie Twojej zgody. Jeżeli nie chcesz by informacje o Tobie trafiały do Google, wystarczy nie wyrazić na to zgody przy wejściu na naszą stronę internetową.

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies mogą ulec zmianie, wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności i Plików Cookies na stronie Serwisu.

 

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Create your first navigation menu here
Twój koszyk
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Zacznij pisać, aby zobaczyć posty, których szukasz.